Курский адрес-календарь 1916 года.

VI.
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ


А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, I, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, Ѳ.

К

  Ссылка:

Кабановъ В. В.          [1], [2]
Кавинскій Э. А. [1]
Кадуринъ И. И. [1]
Кай К. К. [1]
Кай В. К. [1]
Кайдаловъ С. Н. [1]
Кайдаловъ А. И. [1]
Казаковъ И. А. [1]
Казаковъ П. А. [1]
Казакова О. А. [1]
Казанскій А. Н. [1]
Казанскій В. П. [1], [2]
Казанскій И. Н. [1]
Казанскій Н. В. [1][2]
Казанцевъ Я. И. [1]
Казачекъ В. П. [1], [2]
Казимировъ К. В. [1]
Казначеевіъ Ф. Е. [1]
Казначеевъ И. Н. [1]
Какуринъ Н. И. [1]
Калабынинъ В. И. [1]
Калашниковъ М. Н. [1]
Калашиковъ А. И. [1]
Калашниковъ Д. Г. [1], [2]
Калашниковъ А. Я. [1]
Калашниковъ К. А. [1]
Калагановъ В. Е. [1]
Калинниковъ В. П. [1], [2]
Калининъ Д. Н. [1]
Калининъ Н. В. [1]
Калининъ В. Г. [1], [2]
Каленовъ М. Г. [1]
Калинина А. Н. [1], [2], [3]
Калинина М. Ю. [1]
Калиновскій А. И. [1], [2]
Калиновскій В. Г. [1]
Калиновскій И. В. [1]
Калитинъ Т. X. [1]
Калистратова Н. Н. [1]
Каллистратовъ І. [1], [2]
Каллистовскій А. А. [1]
Каліушко В. М. [1]
Калмыковъ А. В. [1]
Калмыковъ С. Г. [1]
Калошина Е. Г. [1]
Калошина А. Н. [1]
Калошниковъ А. Г. [1]
Кальницкій П. Г. [1]
Кальницкій П. Г. [1]
Камаевъ Ф. Е. [1]
Каманинъ В. И. [1]
Каменевъ Ф. И. [1]
Каменевъ А. И. [1]
Каменевъ Б. М. [1], [2]
Каменевъ И. И. [1]
Каменевъ И. Т. [1], [2]
Каменевъ Н. Н. [1], [2]
Каменевъ М. М. [1]
Каменевъ М. К. [1]
Каменевъ Н. М. [1]
Каменевъ П. М. [1], [2]
Каменевъ С. М. [1]
Каменевъ 3. А. [1]
Каменицкая А. И. [1]
Каменскій А. Г. [1]
Каменскій Н. Д. [1]
Каменскій Ѳ. Р. [1]
Камышевскій С. Л. [1]
Кандауровъ А. А. [1]
Кандауровъ М. Е. [1]
Каневецкій В. П. [1]
Каневецкая Л. В. [1]
Каневекая Н. В. [1]
Канищевъ И. А. [1]
Капунова К. Д. [1]
Капурскій Н. Н. [1]
Кануннивовъ А. А. [1]
Капитоновъ В. П. [1], [2]
Капитонова Е. П. [1]
Каплинскій Я. А. [1], [2]
Капустинъ Н. П. [1]
Капуновъ М. А. [1]
Карагодина Н. И. [1]
Карагодина С. И. [1]
Капустинъ В. И. [1]
Каракулинъ Н. А. [1]
Карасевъ П. Ф. [1]
Карасевъ О. А. [1], [2]
Карачевъ Ф. М. [1]
Карачевцевъ И. И. [1]
Карвовская Н. Л. [1]
Кардовъ Г. И. [1]
Карловъ И. М. [1]
Карлсбергъ В. К. [1]
Кармазинъ Л. Г. [1]
Карнаушенко М. И. [1]
Карпенко А. [1]
Карпенко Ф. [1]
Карпенко П. [1]
Карпинскій И. А. [1]
Карповичъ А. В. [1]
Карповичъ А. И. [1]
Карповъ А. А. [1]
Картамышева В. В. [1]
Картамышевъ Н. М. [1]
Карузинъ П. И. [1]
Карховъ А. М. [1]
Карышевъ И. С. [1]
Касаткинъ-Ростовскій Н. Н. [1]
Касаткинъ-Ростовскій Ф. Н. [1], [2], [3]
Касаткина-Ростовская Н. К. [1]
Касименко В. В. [1]
Касьминъ П. Т. [1]
Касьянюкъ А. С. [1]
Касьяновъ Н. А. [1]
Каторгинъ А. К. [1]
Касьяновъ Ф. В. [1]
Касьяновъ А. Г. [1]
Кателенецъ Я. Ф. [1]
Катенинъ А. А. [1]
Каткаловъ В. И. [1]
Катышевъ П. Д. [1]
Катыхинъ И. В. [1]
Кацъ В. А. [1]
Качановъ В. Ѳ. [1]
Катунинъ А. П. [1]
Качаровскій В. П. [1]
Качевскій Л. А. [1]
Качинскій Б. П. [1]
Кашеваровъ М. Ф. [1]
Кашкинъ Б. Л. [1]
Кашкинъ Л. Д. [1]
Кашниковъ А. Г. [1]
Кашерениновъ С. Л. [1]
Кашпаровъ И. П. [1]
Квашенко Е. К. [1], [2]
Квитко М. Н. [1]
Квятковскій В. Ф. [1]
Квятковскій [1]
Керножицкій Я. Н. [1]
Кизидовъ П. И. [1]
Кинель К. Г. [1], [2]
Кирдѣевъ М. Г. [1]
Кирилинъ Т. [1]
Кириловъ Г. Е. [1]
Кирилловъ Н. М. [1]
Кирилловичъ Е. М. [1]
Киріяковъ И. А. [1]
Кирѣевскій П. В. [1], [2]
Кирѣевскій Л. В. [1]
Кирьянъ В. Ѳ. [1]
Кириченко В. Ф. [1]
Кирченко П. Т. [1]
Кислинскій В. К. [1]
Кислый Т. А. [1]
Киселева В. Я. [1]
Китаевъ И. Н. [1]
Китайцевъ В. П. [1], [2]
Кишкинъ А. Н. [1], [2]
Кишкинь А. Д. [1], [2], [3]
Кишкина М. С. [1]
Кишкина 3. И. [1]
Кіяновская М. Д. [1]
Кіяновскій о. В. [1]
Кладовъ Ѳ. Д. [1]
Кладищевъ Н. Н. [1]
Кладько Н. И. [1]
Клевенскій П. А. [1], [2], [3]
Клевенскій П. П. [1]
Клевенская В. М. [1]
Клевцова А. В. [1]
Клевцовъ И. М. [1], [2]
Клевцовъ Н. А. [1]
Клевцовъ А. А. [1]
Клейнмихель В. К. [1]
Клейнмихель Е. Н. [1]
Клейнмихель М. Н. [1]
Клейнъ С. С. [1]
Клейнъ В. С. [1]
Клеопатровъ С. П. [1]
Клепацкій И. К. [1]
Клименко А. К. [1]
Клименко И. [1]
Климова Л. Ф. [1]
Климова О. И. [1]
Клименковъ В. И. [1]
Климова А. М. [1]
Кшетинскій О. А. [1]
Климовъ С. Г. [1]
Климовъ П. И. [1]
Клопотова О. Н. [1]
Клопотовъ П. М. [1]
Клочковскій А. К. [1], [2], [3]
Клочковская И. А. [1]
Клочковъ Е. Ф. [1]
Клушинъ А. П. [1]
Ключарева А. Е. [1]
Ключаровъ Н. В. [1]
Ключаровъ Н. Д. [1]
Клюшниковъ К. И. [1]
Княжевъ Л. С. [1]
Княжевскій С. К. [1]
Кобзинъ И. І. [1]
Кобранова Е. Л. [1]
Кобозевъ А. Г. [1]
Кобозевъ Н. М. [1]
Кобозевъ П. А. [1]
Кобрисевъ Е. В. [1]
Кобылинъ А. Н. [1], [2], [3], [4]
Ковалевскій И. П. [1]
Ковалевскій С. Я. [1]
Ковалевъ В. С. [1]
Ковалевъ И. С. [1]
Ковалевъ И. И. [1]
Ковалевъ М. П. [1]
Ковалевъ М. Я. [1]
Ковалевъ Г. С. [1]
Ковалевъ Н. А. [1], [2]
Ковалевъ Н. Т. [1]
Ковалевъ А. В. [1]
Ковалевъ Ф. Г. [1]
Ковалевъ Ф. И. [1]
Коваленко И. Ф. [1]
Коваленко П. П. [1]
Коваленко Ф. [1]
Ковальскій Г. М. [1]
Ковальчукъ Г. И. [1]
Коваръ Д. А. [1]
Коганъ Е. Э. [1]
Ковенко А. А. [1]
Коверзневъ С. М. [1]
Казидубовъ Ф. В. [1]
Кожевниковъ В. П. [1]
Кожевниковъ Т. Ф. [1]
Кожинъ А. И. [1]
Козельскій И. И. [1]
Козаченко С. М. [1]
Козачекъ М. Д. [1]
Козинъ И. Д. [1]
Козинкинъ И. 3. [1]
Козина А. И. [1]
Козловскій А. А. [1]
Козловскій В. И. [1]
Козловъ А. А. [1]
Козловъ о. А. [1]
Козловъ И. Г. [1], [2]
Козловъ Н. И. [1]
Козловъ П. Т. [1]
Козловъ Н. М. [1]
Козлова Л. А. [1], [2], [3]
Козлова Н. Е. [1], [2]
Козлова О. М. [1]
Козлянинова Е. С. [1]
Козьминъ А. Г. [1]
Козьминъ Ф. С. [1]
Кокоревъ В. И. [1]
Кокоревъ А. Н. [1]
Кокоревъ В. В. [1]
Кокоревъ М. А. [1]
Кокоринъ Н. И. [1]
Калачниковъ М. А. [1]
Колгатинъ Б. Е. [1]
Колленъ О. А. [1], [2]
Колесникъ Д. И. [1]
Колесниковъ Н. И. [1]
Колесниковъ Е. А. [1], [2]
Колесниковъ Г. М. [1]
Колесниковъ П. Л. [1]
Колмаковъ М. Г. [1]
Колмаковъ о. Д. [1]
Колмаковъ М. П. [1]
Колмаковъ о. В. [1]
Колмаковъ Н. П. [1]
Колмаковъ Ф. Ф. [1]
Колмаковъ Я. В. [1], [2]
Колмаковъ П. И. [1]
Колобовъ В. А. [1]
Колобова А. А. [1]
Колобова А. А. [1]
Кологривовъ А. Н. [1], [2], [3]
Колодинъ Л. А. [1]
Колоноговъ И. Д. [1]
Колосовъ И. М. [1]
Колосовъ Ф. А. [1]
Колосовскій В. И. [1], [2]
Колосовскій Д. [1]
Колотило П. В. [1]
Колотиловъ Ф. В. [1]
Колпенскій И. І. [1]
Колтокъ М. И. [1]
Колтунова А. 3. [1]
Колтуновъ А. В. [1]
Колтуновъ П. В. [1], [2]
Колядинъ И. А. [1]
Колубихинъ А. П. [1]
Колумбусъ Б. П. [1], [2], [3]
Колченковъ И. В. [1]
Колченко П. X. [1]
Комаровъ П. М. [1]
Комарицкій П. И. [1]
Комендатенко М. Т. [1]
Конаревъ М. Т. [1]
Кондратьевъ И. Б. [1]
Кондратова О. И. [1]
Кондратюкъ Е. А. [1]
Кондрашевъ Н. Н. [1]
Кондрашева 3. Н. [1]
Коноваловъ М. М. [1]
Коноваловъ А. И. [1]
Коноваловъ М. И. [1]
Коноваловъ П. П. [1]
Кононенко Н. В. [1]
Кононенко П. П. [1]
Кононенко П. С. [1]
Кононовъ Е. С. [1], [2]
Кононихинъ А. И. [1]
Коноплинъ П. П. [1]
Коноровъ И. А. [1]
Коноровъ Н. И. [1]
Конотопненко А. А. [1]
Константиновъ [1]
Константиновъ К. С. [1]
Коньшинъ П. И. [1]
Копинъ И. П. [1]
Копнинъ И. П. [1]
Копыловъ П. Я. [1]
Копиловъ К. С. [1]
Копытовскій П. П. [1]
Копьевъ А. М. [1]
Копчукъ В. 3. [1]
Кордовскій М. И. [1]
Карачевцевъ Б. А. [1]
Кореневъ А. И. [1], [2], [3], [4]
Кореневъ П. И. [1]
Корба Д. Е. [1]
Кореневъ П. 3. [1]
Кореневъ С. Е. [1]
Кореневъ П. П. [1]
Коренева С. А. [1]
Коренева А. И. [1]
Коренева С. Я. [1]
Кореневскій Г. Н. [1]
Корецкій А. И. [1]
Корецкій М. В. [1]
Корецкій Ф. П. [1]
Корженіовскій С. Т. [1]
Коржовъ М. А. [1]
Коржовъ С. К. [1]
Коризно Б. И. [1]
Коризно П. И. [1]
Коркинъ С. К. [1], [2]
Корнилевская М. С. [1]
Корниловичъ М. И. [1]
Корниловъ К. П. [1]
Корницкій В. И. [1]
Коробовъ А. Б. [1]
Коробова А. Б. [1]
Коробкинъ В. И. [1]
Коробкова К. С. [1]
Коробко П. М. [1]
Коробковъ М. Ф. [1]
Коробчичъ-Чернавскій Н. М. [1]
Короваенко Е. К. [1]
Коровинъ В. С. [1]
Коровинь о. Михаиль [1]
Коровинъ И. В. [1]
Король К. И. [1]
Королевъ Ф. Ѳ. [1]
Королевъ И. Е. [1]
Королева И. А. [1]
Коростеловъ Е. Н. [1]
Коростеловъ Г. П. [1], [2]
Коротевскій П. И. [1], [2], [3], [4], [5]
Коротевская А. П. [1]
Короткова В. И. [1]
Коротковъ В. С. [1], [2]
Коротковъ В. С. [1], [2], [3], [4]
Коротневъ Н. И. [1]
Короченцевъ П. В. [1]
Корпенко М. Ф. [1]
Корпиновичъ М. И. [1]
Корсунскій о. Л. [1]
Коршунъ-Асмоловскiй Н. А. [1]
Косинскій С. А. [1]
Косинскій Ф. С. [1]
Космачевъ В. А. [1]
Косминскій о. П. [1], [2]
Косминскій И. А. [1], [2]
Косминскій С. В. [1]
Косминскій о. Ѳ. [1]
Космовская А. В. [1]
Космодемьянская Е. И. [1]
Косой Д. И. [1]
Костенко Ѳ. Ѳ. [1]
Костецкій К. В. [1]
Костеничъ Н. И. [1]
Костиковъ Н. А. [1]
Костинъ А. Г. [1]
Кострикинъ К. Г. [1]
Костюковъ В. Т. [1]
Костыркинъ Т. Ф. [1]
Костюченко Н. С. [1]
Костюшко Л. А. [1]
Косюкъ Н. И. [1]
Костюкь С. И. [1]
Котеленецъ Я. Ф. [1]
Котельникова В. В. [1], [2]
Котельникова Л. В. [1]
Котельниковъ С. А. [1]
Котляревскій И. В. [1]
Котляревскій И. С. [1]
Котляровъ Н. Г. [1], [2]
Котляровъ Н. И. [1]
Коханенко П. Б. [1]
Кохановскій В. И. [1]
Кохановъ А. И. [1]
Кочанъ М. К. [1]
Коцарь I. В. [1]
Кочетковъ П. П. [1], [2]
Кочмарская Я. І. [1]
Кочубей Л. В. [1]
Кочура Н. М. [1]
Кошкаровъ П. Н. [1]
Кошкинъ М. Т. [1]
Кошкинь П. Н. [1], [2]
Кравецъ С. М. [1]
Кравецъ-Кравченко Е. А. [1]
Кравцовъ Н. Н. [1]
Кравченко А. Ф. [1]
Кравченко В. К. [1]
Кравченко И. И. [1]
Крайнюковъ Ф. Т. [1]
Краевичъ Б. К. [1]
Краль И. А. [1]
Крамаревъ С. О. [1], [2]
Крамной И. П. [1]
Крамаренко В. А. [1]
Крамаренко В. И. [1]
Крамерь О. I. [1]
Красниковъ В. С. [1]
Красниковъ Д. Я. [1]
Красниковъ М. И. [1]
Красниковъ С. I. [1]
Красниковъ Ѳ. М. [1]
Краснитскій Н. М. [1], [2]
Красниковскій О. В. [1]
Красницкій В. М. [1]
Краснопольскій М. Н. [1]
Краснощековъ И. П. [1]
Красовитовъ А. Ф. [1]
Красовскій А. Н. [1], [2]
Красовскій Н. В. [1]
Красовскій И. Г. [1], [2]
Крахотинъ Я. И. [1]
Крашенинниковъ А. М. [1]
Краченко Л. А. [1]
Кремпольскій Ѳ. В. [1]
Крендачевъ А. Е. [1]
Крестовскій С. Н. [1]
Кречетовъ Н. Н. [1]
Кречуновичъ Н. Н. [1]
Кржечковскій И. Я. [1]
Крживопольскій Б. И. [1]
Кривенко М. М. [1]
Криволаповъ П. И. [1]
Криворученко Н. С. [1]
Кривскій М. Е. [1]
Криворусковъ В. И. [1]
Кривчиковъ С. Я. [1]
Кривцовъ Д. Я. [1], [2], [3], [4], [5]
Кривцовъ И. В. [1]
Кривцовъ М. Ѳ. [1]
Кривцовъ М. В. [1]
Кривцовъ Я. В. [1], [2], [3]
Крикуновъ А. Д. [1]
Крикуновъ Д. В. [1]
Крикуновъ С. Я. [1]
Криштопа П. И. [1]
Кроза Н. А. [1]
Кролевецкій П. В. [1]
Крондо Л. Г. [1]
Кроскинъ А. В. [1]
Кротовъ А. Г. [1], [2]
Кротовъ Д. М. [1]
Кротовъ Л. И. [1]
Крохмаль П. Т. [1]
Крохотинъ А И. [1]
Кругликовъ А. И. [1]
Кругликовъ П. А. [1]
Кругловъ И. Н. [1]
Круковская А. А. [1]
Крутикова А. В. [1]
Крутыхъ М. А. [1]
Крушино-Сымановичъ І. А. [1]
Крыжановскій В. І. [1]
Крыгинъ М. М. [1]
Крыловъ И. И. [1]
Крячковъ М. П. [1]
Крюковъ Г. Н. [1]
Крюковъ П. И. [1], [2], [3], [4]
Крюковъ Р. М. [1]
Кубракъ И. [1]
Кувшииникова Л. П. [1]
Кудиновъ Д. А. [1]
Кудрицкій Ф. П. [1]
Кудрявцевъ А. М. [1]
Кудрявцевъ Д. Д. [1]
Кудрявцевъ И. Т. [1]
Кудрявцевъ Н. И. [1]
Кудрявцевъ М. С. [1]
Кудрявцевъ Н. В. [1]
Кудрявцевъ Н. Г. [1], [2], [3]
Кудряшевъ А. В. [1]
Кузнецова А. А. [1], [2]
Кузнецовъ Д. Н. [1]
Кузнецовъ Г. П. [1]
Кузнецовъ Е. К. [1]
Кузнецовъ Е. Я. [1]
Кузнецовъ И. М. [1]
Кузнецовъ С. Г. [1]
Кузнецовъ С. И. [1]
Кузьминъ 1-й А. Д. [1]
Кузьминъ В. В. [1], [2]
Кузьминъ 2-й И. И. [1]
Кузьменко И. [1]
Кукель Е. Б. [1], [2]
Куколевъ В. М. [1]
Кулабуховъ И. И. [1]
Куличинъ Л. Т. [1]
Кулабухова С. В. [1]
Кулагинъ И. Д. [1]
Кулибабина П. А. [1]
Кулешова М. В. [1]
Куликовъ А. Н. [1]
Кукрѣевъ И. Г. [1]
Кулиновъ А. Ф. [1]
Куликовъ В. Д. [1]
Куликовъ П. В. [1]
Куликовъ П. Е.> [1]
Куликовъ Я. К. [1]
Куликова М. Д. [1]
Кулиничъ Н. Д. [1], [2], [3]
Култашевъ Я. П. [1]
Кульгута В. Н. [1]
Кульчицкiй В. Л. [1]
Кулябко В. Г. [1]
Купчинскiй В. Ф. [1]
Курбатовъ П. П. [1]
Курдюмовъ А. Д. [1]
Курдюмовъ А. И. [1], [2]
Курдюмовъ В. П. [1]
Курдюмовъ В. А. [1]
Курдюмовъ В. Г. [1]
Курдюмовъ И. А. [1], [2], [3], [4], [5]
Курдюмовъ о. Н. [1], [2]
Курдюмовъ Н. Г. [1], [2], [3], [4]
Курдюмовъ П. А. [1]
Курдюмовъ П. И. [1]
Курдюмовъ А. А. [1]
Курдюмовъ Н. В. [1]
Курдюмова Г. Д. [1]
Курдюмова В. Н. [1]
Курдюмова М. А. [1]
Курятниковъ В. А. [1]
Куркинъ Н. В. [1]
Курминъ В. Б. [1]
Куркинъ М. Е. [1]
Курочка В. Д. [1]
Куровцевъ [1]
Курчениновъ А. П. [1]
Курощеповъ Д. П. [1]
Курчинъ П. Т. [1]
Курчинъ Г. П. [1]
Кусаковъ А. П. [1]
Кусаковъ В. М. [1]
Кусаковъ П. П. [1], [2]
Кутепова Т. Я. [1]
Кутеповъ А. В. [1]
Кутеповъ Ф. Г. [1]
Кутинъ Ф. К. [1]
Кутьина Е. А. [1]
Кутько П. А. [1]
Кухановъ А. М. [1]
Куцинъ И. А. [1]
Куцъ Н. Н. [1]
Кучинскiй П. [1]
Кучеевъ В. Я. [1]
Кучевская М. И. [1]
Кучеровъ П. К. [1]
Кушкинъ Г. И. [1]
Кушнаревъ Н. И. [1]
Кушныревъ А. И. [1]ОГЛАВЛЕНIЕ


Ваш комментарий:Компания 'Совтест' предоставившая бесплатный хостинг этому проектуЧитайте новости
поддержка в ВК

Дата опубликования:
29.10.2010 г.

Если у вас нет шрифта "Litopys New Roman" и буквы типа

отображается квадратиком - установите его отсюда

 

сайт "Курск дореволюционный" http://old-kursk.ru Обратная связь: В.Ветчинову